دنیا تماشائی شده !

این سیپراس چپ نمای راست رو یونانی ها رو تشویق کرد
بگید ( نه ) . 61 درصد مردم به سیاست ریاضتی گفتند نه .
یک هفته بعد همین سیپراس به سیاست ریاضتی بسیار سخت تر
اروپا گفت ( بله ) . تا حالا پشتک واروی اینجوری ندیده بودم .
گویا یونانی ها که به مفت خوری( قرض بگیر پس نده )عادت کرده اند
دیگه براشون آری و نه فرقی ندارد .
یونانی ها به هر دری میزنن که پول بیشتری بگیرند و بعدآ هم پس ندند .
اروپائی ها هم چاره ای ندارند ، نگرانند که با خروج یونان ، این زندان
اتحادیه یورو شکاف بردارد و بقیه هم فرار را بر قرارترجیح دهند .
سرانجام بازنده اصلی اروپائیها هستند که هم پولشون بباد میره هم این
اتحادیه کذائی .